మంగళవారం, నవంబర్ 09, 2010

ఆ తరువాత పక్షిరాజు ఐన సంపాతుడు[జటాయు సోదరుడు ] చెప్పినటుల ,మహా బలీ హనుమంతుడు వంద యోజనముల విస్తీర్నముగల లవణ అసారము మైన  ఆ ఉప్పు సముద్రాన్ని లంగించినాడు.