గురువారం, నవంబర్ 04, 2010

జాగామా  సహా మారిచః తస్య ఆశ్రమ పాదం తదా |             తేన మాయావినా దూరమ్ అపవాహ్య న్రిపాత్మాజు ||           తా || మారీచుని సహా ఆ ఆశ్రమ దరిదాపులకు చేరినారు . తప్పుడు మార్గములో నిర్పత్మజుని ఏదో ఒక మాయతో దూరము చేసారు .