శనివారం, నవంబర్ 13, 2010

సుగ్రిఇవుడు మొదలగు వారితో మరల మరల చర్చించుకుంటూ , పుష్పక విమానములో అందరు నందిగ్రామానికి బయలు దేరినారు .