సోమవారం, నవంబర్ 01, 2010

రాజ దశరథ స్వర్గం జగాం విలాపన సుతం  | గతే తో తస్మిన్ భారత వశిష్ట  ప్రముఖైహ్ దివిజైహ్ ||  తా || పుత్ర శోకముతో , దశరతడు స్వర్గస్థుడు అయినాడు . భరతుడు, వసిష్టుడు, పురప్రముకులు అందరు వచ్చారు .