శనివారం, నవంబర్ 13, 2010

అప్పుడు రాముడు అందరి మధ్యలో తన గురించి పరుసముగా పలికినాడు . అవమానముచేంది ఆ సీత సతి అగ్నిప్రవేసము  చేసినది .