గురువారం, నవంబర్ 04, 2010

రామః తు పునః  ఆలకస్య నాగరస్య జనస్య కా |                  తత్ర ఆగమనం ఎకాగ్రో దండాకన్  ప్రవివేశ హ  ||  ౧-౧-౪౦                       తా || వారిఆగమనము న నగరప్రజలను ఆలకించి  ,  రాముడు తిరిగి ఏకాగ్రతతో దండకారన్యమున  ప్రవేశించెను.