శుక్రవారం, నవంబర్ 12, 2010

మిథిల జని సీతా మాత నోదలి, మిగతా లంక పట్టణము అంత దాహించివేసినాడు.రామునకు ఈ శుభ వార్త తెలుపుటకు మరలివెల్లినాడు.