శనివారం, నవంబర్ 13, 2010

ప్రహరిశ్తముగా ముదితముగా లోకమంతా సంప్త్రుపితిగా ,పుష్టిగా సుధార్మికముగా ,నిరామయముగా రోగరహితముగా , ద్రుభిక్ష రహితముగా విరాజిల్లుతుంది  .