ఆదివారం, నవంబర్ 14, 2010

స శిష్యః హస్తాత్ ఆదాయ వల్కలం నియతేన్ద్రియః |విచాచారా హ పశ్యాన్ తత్ సర్వతో విలపులన్ వనం ||  ఇంద్రియనిగ్రహుడు శిష్యుని చేతినుంచి  వల్కలం తీసుకోని  , ఆలోచించుకుంటూ , చుట్టూవున్న అడవిని చూచుకుంటూ సాగినాడు .