శనివారం, నవంబర్ 13, 2010

సత్య పరక్రమముడుఐన  రాముడు భరద్వాజముని ఆశ్రమానికి వచ్చి , భరతుని వద్దకు  హనుమంతుని పంపినాడు .