శనివారం, నవంబర్ 13, 2010

అశ్వమేధ  యాగమువల్ల బహువిధముల   బంగారము వచ్చినది .ఆవులు విధి పూర్వక  విద్యావంతులకు దత్తత వచ్చినవి .