గురువారం, నవంబర్ 04, 2010

ప్రతీజ్నాతహ్ చ రామేణ  వదః  సమ్యతి రాక్షసాం |             రిసీనామ్ అగ్ని కల్పానాం దండకారణ్య వాసీనామ్  ||                తా | |ప్రతిజ్ఞా చేసినటులే అందరు రాక్షసు లను  వధించినాడు . దండకారణ్య వాసులు ఐన ఋషులు అగనిహోత్రకలాపాలు హయిగా చేసుకున్నారు .