ఆదివారం, నవంబర్ 21, 2010

తథా విధీం దివిజాం ద్రిష్హ్త్వా నిష్హాదేనా నిపాటితం |                రిశెహ్ ధర్మాత్మానః తస్య కారుణ్య సంపదాయత్ || ఆ విధముగా నిషాదుడు నిర్వహించిన పాపకార్యం చూచిన , ఆ ధర్మాత్ముడు ఐన రిషి  కరునాశోకములో మునిగినాడు .