శనివారం, నవంబర్ 13, 2010

పుత్రసోకములు ఎన్నడు వుండవు పురుషులకు . స్రీలకు ఎల్లప్పుడూ వైధవ్యాలు వుండవు ,ప్రతివ్రతలుగా వుంటారు .