మంగళవారం, నవంబర్ 09, 2010

నీవేదించినాడు అబిజ్ఞానాన్ని ,ప్రవీథ్ నివేదించిన, వైదేహి ని సామాశ్వాస్య చేసినాడు . తోరణాన్ని మర్ధయామాసం చేసినాడు .౧-౧-74