బుధవారం, నవంబర్ 03, 2010

నివర్త్యామాస తతో భరతం భారత అగ్రజః |                           సకామం అనవాప్యా ఎవ రామ పాదా ఉపప్రిశాన్ ||              తా || నిస్సందేహముగా  భరతుడు భారతానికి గొప్పవాడు . కోరిక తీరక , రామ పాదా సేవకు సిద్దము అయినాడు .