ఆదివారం, నవంబర్ 14, 2010

ఏవం ఉక్తో భారద్వాజో వాల్మీకేన మహాత్మాన |   ప్రయచ్చ్చాత మునెహ్ తస్య వల్కలం నియతః  గురొహ్|| ౧-౨-౭. భారద్వాజడు చెప్పినట్లుగా  , తను నియమము తప్పక ధరించే  నార వస్త్రలవే చాలా వినయముగా వాల్మీకి మహాముని వుంటాడు .