బుధవారం, నవంబర్ 03, 2010

తవం ఎవ రాజా ధర్మజ్ఞా ఇతి రామం వచః అబ్రవీత్ |             రామో అపి పరమోదారః  సుముకః సుమహాయశాః || ౧-౧-౩౬. తా ||ఎల్లపుడు మీరే రాజు ధర్మజ్ఞానుడా అనగా  , అప్పుడు రాముడు పరమ సంతోషముగా , సుముఖము తో , ఈ విధముగా వచించెను .