సోమవారం, నవంబర్ 08, 2010

రాఘవః ప్రత్యయారథం  తు దున్దుభెహ్  కాయం ఉత్తమం|       దర్శయామాస  సుగ్రీవహ్ మహా పర్వత   సన్నిభం  ||         తా ||సుగ్రీవుడు  ప్రత్యార్థం గాచూపుటకు , దుందుభి మహా పర్వత  శరీరాన్ని దగ్గరకు  వచ్చారు .