ఆదివారం, నవంబర్ 21, 2010

తతః   కరుణా వేదిత్వాట్ ఆధారమో అయం ఇతి ద్విజః |  నిషామయ రుదితం క్రౌన్చీమ్ ఇదం వాకానం అబ్రైఇత్ || ౧-౨-౧౪  ఆడ క్రౌచ పక్షి బాధాకరమైన దుఖము వల్ల , కరుణరసము వేధించగా , అప్రయత్నముగా ఆ ద్విజుని నుంచి ఈ విధముగా వచనములు వెలువడ్డాయి .