శనివారం, నవంబర్ 13, 2010

సోదరులతో పాటు, నందిగ్రామములో  జటాజుతములను విసర్జించినారు . తిరిగి రాజ్యాన్ని, సీతను పొందినాడు .