మంగళవారం, నవంబర్ 09, 2010

పైతమహాత[బ్రంహ ] వరము వల్ల , అస్త్రాన్ని తిరిగిపంపే ఆత్మజ్నాం వుండి,తానె యాద్రుచికంగా,యంత్రిచినటుల , రాక్షస వీరులకు  మచ్చికైనాడు ౧-౧-76 .