సోమవారం, నవంబర్ 01, 2010

దేవ గంధర్వ సాన్ఖాశాః తత్ర తే న్యావాసన్ సుఖం | చిత్రకూటం గతే రామే , పుత్రా శోక ఆతురః తతః ||   తా || దేవ గందర్వులు సంఖ్సనులు ఆక్కడ సుఖముగా యున్నారు . రాముడు చిత్రకూటం పోవుటవల్ల , ఆతురతో పుత్రా శోకం  ఇక్కడ  .