సోమవారం, నవంబర్ 29, 2010

      సో అభిషేకం తతః కృత్వా తీర్థె తస్మిన్ యథావిధి, తం ఎవ చిన్తయన్ అర్థం ఉపావర్తత వై మునిహ్ ౧-౨-20 యదావిధిగా స్నానపానాదులు ఆ తీర్థములో ముగించి , తను చెప్పిన శ్లోకము యొక్క అర్థ ఉపార్తములను గురించి చింతచేసాడు .