శుక్రవారం, నవంబర్ 12, 2010

ఆపైన , రాముడు సుగ్రిఇవుడు తో కలిసి మహా కడలి తీరము నకు వచ్చాడు. సూర్యుడు సముద్రాన్ని భాదించి నటుల , సముద్రాన్ని క్షోభకు గురి చేసాడు.