మంగళవారం, నవంబర్ 09, 2010

రావణ పాలిత మైన లంక నగరాన్ని చేరినాడు .అశోక వనంలో గతాన్ని ధ్యానిస్తూ వున్న సీతమ్మ ను చూసాడు1-1-73 .