శనివారం, నవంబర్ 06, 2010

వాలినః కా బలం తత్ర ఖతయామాస వానరః |                      సుగ్రీవ సన్ఖితః కా అస్సీత్ నిత్యం వీర్యెన రాఘవే || ౧-౧-౬౩    తా ||. వాలి యొక్క బలం గురించి  చరిత్ర గురించి చెప్పినాడు .రాముని బలపరాక్రమాల పై ఎల్లపుడు సుగ్రీవునికి అనుమానము వుంది .