శుక్రవారం, నవంబర్ 05, 2010

మార్గామానో వనే సీతామ్ రాక్సాసం సందదర్ష హ |              కబందహం నామం రూపేన వికృతం ఘోర దర్శనం || ౧-౧-౫౫  తా || సీత మరియు రాక్షసుడు కొరకు దారి పొడవున సందర్శించినాడు .  ఘోరమైన వికృతరూపముగలవాడు  కదంబ నామాముడు   .