గురువారం, నవంబర్ 04, 2010

సహాయం వరయామాసా మారీచమ్  స రావణః |                 వరయామనః సుబాహుశో మారిచేన స రావణః || ౧-౧-౫౦.   తా|| సహాయము కోరి రావణుడు , మారీచుని చేరినాడు . మారీచుడు శుబహుల, సహాయపడినాడు .