మంగళవారం, నవంబర్ 09, 2010

సుగ్రిఇవుని మాటతో శ్రీ రాముడు వాలిని హతమార్చాడు . .ఆపై సుగ్రిఇవుని రాజు గా  రాఘవుడు ప్రతిపాదించాడు  .౧-౧-70 .