శనివారం, నవంబర్ 13, 2010

అప్పుడు అగ్ని వాక్యముల వల్ల ఎటువంటి కల్మసములు లేనిది సీత అని ప్రకటితము ఐనది .సకల చరాచరములు త్రిలోకాలు సంప్త్రుప్తి చెందినవి .