శనివారం, నవంబర్ 13, 2010

సర్వ దేవ రుషి గణములు రాముని మహాత్మునిగా  ప్రకటించి నవి బహువిధముల దేవతల సమునిగా పుజించినవి  .