గురువారం, నవంబర్ 04, 2010

న విరోదో బలవతా క్సమో రావణ తేన తే |                           అనాద్రిత్య  తు తట్ వాక్యం రావణః కాల క్రోదితః ||                 తా || బలవంతులతో విరోధం వలదు అన, రావణుడు కాలా క్రోదితుడు అయినాడు .