శుక్రవారం, నవంబర్ 05, 2010

 తం నిహత్య మహాబాహు దదాహ స్వర్గతః కా సహ |          స కా అస్య ఖతయామాస    సహబరీమ్   ధర్మ కారినీమ్ ||        తా || నిహతుడు ఐన    ఆ మహాబాహువులుగలవాడు దహనకాండ తరువాత స్వర్గానికి వెళుతూ  , ధర్మమూ అనుసరించే శభరి వద్దకు వెళ్ళు అని చెప్పెను ,