సోమవారం, నవంబర్ 29, 2010

     భారద్వాజః తతః శిస్యో వినిఇతః శ్రుతవాన్ గురొహ్ , కలశం పూర్నమాదాయ ప్రిశ్హ్తతః   అనుజాగామా హ.౧-౨-21  భరద్వాజ మొదలగు శిష్యులు , ఆ శ్లోకము విని , గురువు వెంట , కమండలము ధరించి , ప్రసంశిస్తూ , అనుసరించినారు  .