శనివారం, నవంబర్ 13, 2010

నూట ఒకటి  శ్లోకములతో బాల కాండ లోని మొదటి అద్యాయములో ని మొదటి సర్గ పూర్తీ ఐనది . ఇందులో నారద మహరిషి , రామాయణ సంపూర్ణ చరిత్రను  వాల్మీకి మహరిషి కి సంక్షిప్తముగా  తెలియజేసినాడు. సంపూర్ణ రామాయణం వ్రాయవలసిన పూర్తీ భాధ్య త ను గుర్తుచేసినాడు      .