శనివారం, నవంబర్ 13, 2010

ఈవిధముగా శత గుణములను రాఘవుడు  రాజవంశములో స్తాపించినాడు.క్రతువరన్యముగా లోకములో  ఎక్కడ చూసిన ధర్మము నిక్షిప్తము ఐనది  .