ఆదివారం, నవంబర్ 14, 2010

తీర్థ అస్వాదం భరద్వాజుని సమస్యలను తొలగించింది . ఇది ఎంతో రమణీయ  ప్రసన్న మైన మనిషి హృదయములాటిది.