శనివారం, నవంబర్ 06, 2010

 ఆదితః తత్ యథా వీర్త్తమ్ సీతాయాహ్ చ విశేశతః |            సుగ్రీవః చ అపి తత్ సర్వం శ్రుత్వ రామస్యా వానరః ||             తా || సుగ్రీవుడు , ఇతర వానరులు , మొదటినుంచి , యథా తథాముగా సీతా వృత్తాంత విశేషాలు రాముని ద్వార విన్నారు.