గురువారం, నవంబర్ 04, 2010

ఖడ్గం కా పరమ ప్రిఇతః తునీ కా అక్షయ శాయకు |             వసతః   తస్య రామస్య వనే వన చరియా సహా   || ౧-౧-౪౩ తా || ఖడ్గం, అక్షయ తునీరమ్  పరమ ప్రేమ తో తీసుకున్నాడు . రాముడు వనచరుని లా వనములో వసించుచున్నాడు.