శనివారం, నవంబర్ 13, 2010

విధిగా ఈ ప్రుద్విలో రామచరితాన్ని పటిస్థారో వారి పాపాలన్నీ నశించి పుణ్యఫలాలు వస్తాయి.