శుక్రవారం, నవంబర్ 19, 2010

తం శోనిత పరీతాన్గమ్ సెస్టామానం మహీతలే |            భార్యా తు నిహతం ద్రిస్త్వా రురావ కరుణాం గిరం  ||            రక్తము ఒంటినిండా కారుతూ నెల పై తిరిగిపడిన చని పోఇన  దానినిచూచి దుహ్ఖసాగరంలో మునిగినది.