బుధవారం, నవంబర్ 03, 2010

నియుజ్యామానో  రాజ్యాయ  న ఇచ్చాట్ రాజ్యాం మహాబలాః |   స జగామ వనం వీరొ రామ పాద  ప్రసదాకః ||.౧-౧-34     తా ||ఈ  రాజ్య పాలించుటలో ఇచ్చ లేదు ,ఈ రాజ్యం మహాబలునిది . రామ పాదా ప్రసదాముకయే వనమునకు బయలు దేరినాడు .