ఆదివారం, నవంబర్ 14, 2010

అక్రదాం ఇద్దం తీర్థమ్  భరద్వాజ నిశామాయ | రమనియాం      ప్రసన్న ఆమ్బు సం మనుశ్యా మానో యథా || ౧-౨-౫.