గురువారం, నవంబర్ 04, 2010

ప్రవిశ్య తు మహారణ్యం రామో రాజీవ లోచనః |                   విరాదాం రాక్శాసం హత్వా శరభంగం దదర్శ హ ||  ౧-౧-౪౧                     తా || రాజీవలోచానుడు ఐన రాముడు దండకారన్యములోకి ప్రవేసిన్చినంతనే   విరాదుల , శర్భంగుల  ను చంపినాడు .