గురువారం, నవంబర్ 04, 2010

సుతీక్సనమ్ కా అపి అగస్త్యం కా అగస్త్య భ్రాతరం తథా |       అగస్త్య వకానాట్ కా ఎవ జాగారః అనిద్రం శరాసనం || ౧-౧-౪౨ తా || సుతీక్షనుడు కు అగస్త్యుడు ఎలాగో, అగస్త్యుడు అలా అన్న లాంటివాడు. అగస్త్యుడు మాట పై ఇంద్రుని యోక్క   ధనస్సును గ్రహించినాడు .