మంగళవారం, నవంబర్ 09, 2010

సుగ్రిఇవుని సమాగము , తారా లో అనుమానము కలిగించింది . ఈ లోకంలో రాముడు తప్ప వేరే ఎవరు లేరు శరణు కోరేందుకు . ౧-౧-౬౯.