ఆదివారం, నవంబర్ 14, 2010

తను సుముహుర్తములో దేవలోకంవెల్లినవెంటనే , ఆ ముని, జాహ్నవి నది దగ్గరలో వున్న , తమసా నది తీరమునకు బయలుదేరాడు .