సోమవారం, నవంబర్ 08, 2010

ఉస్త్మయిత్వా  మాహాబాహు ప్రేక్ష్య కా ఆస్తి మహాబలః |         పాదంగుస్టనే చిక్శేప సంపూర్ణం దసయోజనాం ||                 తా ||. ఆ మహాబలుని ఆస్థి పంజరాని , తన కాలి బొటన వేలి  తో , చిరునవ్వు తో , పూర్తి  గా పది యోజనాలు తన్నినాడు .