గురువారం, నవంబర్ 04, 2010

తేన తత్ర ఎవ  వసతా   జనాస్తాన్ నీవసీని |                        విరూపిత శూర్ఫనఖ రాక్ససీ  కామ రూపిణి || ౧-౧-౪౬        తా || ఈ విధముగా వుండగా , జనస్తాన్ నివాసి , కామ రూపి అయిన శుర్ఫనఖ అందవికారముగా అయినది .